Všeobecné obchodné podmienky

  • Domov
  • Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Byvajsi.sk

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti poskytovateľa služby na jednej strane a objednávateľa služby na strane druhej v súvislosti so zadávaním a správou inzercie nehnuteľností prostredníctvom webu poskytovateľa služby Byvajsi.sk.

1.2 Právne vzťahy podľa predchádzajúceho bodu týchto VOP sa spravujú aj nasledujúcimi právnymi predpismi:

a) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
b) zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov,
c) zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
d) zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov,
e) zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
f) zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

pričom právne predpisy na ochranu spotrebiteľa sa použijú iba v prípade Spotrebiteľa. Zároveň ak všeobecne záväzné právne predpisy umožňujú odchylnú právnu úpravu, prednosť majú ustanovenia týchto VOP pred ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.3 Na účely týchto VOP sa rozumie:

1.3.1 Poskytovateľom  spoločnosť Peter Mišenko – HappyHome.sk, so sídlom Humenská 355/8, Košice – mestská časť Západ, PSČ: 040 11, IČO: 46523367, DIČ: 1082019829 , email: info@byvajsi.sk, mobil: + 421 907 187 544, ktorá je oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť v zmysle týchto VOP.

1.3.2 Objednávateľom Spotrebiteľ alebo Podnikateľ, ktorí pravdivo a úplne vyplnili registračný formulár na webe Poskytovateľa Byvajsi.sk, obdržali od Poskytovateľa potvrdenie o registrácii a ktorí následne využívajú Služby poskytované Poskytovateľom.

1.3.3 Spotrebiteľom fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.3.4 Podnikateľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo akákoľvek právnická osoba.

1.3.5 Službou poskytnutie možnosti Objednávateľovi zo strany Poskytovateľa zadať, zobraziť a spravovať na webe Byvajsi.sk po dohodnutú dobu Inzerciu, a to po uhradení odmeny podľa platného Cenníka Poskytovateľa a podľa druhu vybranej služby (Základ / Štandard / Prémium).

1.3.6 Inzerciou ponuka na predaj alebo prenájom nehnuteľnosti, alebo dopyt na kúpu alebo nájom nehnuteľnosti zahŕňajúca textový, grafický alebo iný obsah, vytvorená a umiestnená Objednávateľom prostredníctvom jeho Používateľského účtu na webe Poskytovateľa Byvajsi.sk.

1.3.7 Webom Byvajsi.sk internetová stránka prevádzkovaná Poskytovateľom, ktorej aktuálny obsah, vrátane Inzercie zadanej za podmienok stanovených v týchto VOP Objednávateľom sa jej návštevníkovi zobrazí po zadaní adresy domény v znení www.byvajsi.sk.

1.3.8 Zmluvou zmluva uzatvorená prostredníctvom webu Poskytovateľa Byvajsi.sk medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, a to zadaním Inzercie prostredníctvom Používateľského účtu Objednávateľa (ktoré predstavuje objednávku, resp. návrh na uzatvorenie Zmluvy) a vystavením preddavkovej faktúry za túto Inzerciu v zmysle platného Cenníka Poskytovateľa (ktoré predstavuje akceptáciu objednávky/návrhu na uzatvorenie Zmluvy), predmetom ktorej je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Službu Objednávateľovi a záväzok Objednávateľa uhradiť za to Poskytovateľovi odplatu v zmysle platného cenníka Poskytovateľa, ako aj ostatné podmienky súvisiace s poskytnutím Služby.

1.3.9 Užívateľským účtom pracovné prostredie Objednávateľa, ktoré slúži na využívanie Služieb z ponuky Poskytovateľa a ktorý je vytvorený na základe údajov o Objednávateľovi zadaných úplne a pravdivo Objednávateľom pri jeho registrácii na webe Byvajsi.sk, pričom prístup k nemu je definovaný spojením prihlasovacieho mena a hesla viažuceho sa k prihlasovaciemu menu. Používateľský účet zároveň umožňuje Objednávateľovi zobrazenie objednaných Služieb a uzatvorených Zmlúv.

1.3.10 Cenníkom Poskytovateľa zoznam Služieb ponúkaných Poskytovateľom spolu s uvedením ceny týchto Služieb, ktorý je sprístupnený Objednávateľovi na webe Byvajsi.sk v čase zadania Inzercie Objednávateľom.

1.4 Zadaním Inzercie na webe Byvajsi.sk Objednávateľ (i) potvrdzuje, že má vysporiadané všetky autorské práva, práva duševného vlastníctva a iné práva chránené na území Slovenskej republiky, prípadne aj mimo jej územia, súvisiace s inzerovaným obsahom a že v tejto súvislosti disponuje všetkými potrebnými oprávneniami, súhlasmi a povoleniami a neporušuje žiadne práva tretích strán a že príslušný obsah inzercie je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a (ii) zároveň bezodplatne udeľuje Poskytovateľovi súhlas k šíreniu Inzercie po dohodnutú dobu prostredníctvom webu Byvajsi.sk.

1.5 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzavretej medzi Poskytovateľom a Objednávateľom. Objednávateľ zadaním Inzercie potvrdzuje, že sa s týmito VOP riadne oboznámil a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente zadania Inzercie.

1.6 V prípade, že bude niektoré z jednotlivých ustanovení VOP považované za neplatné, nevymáhateľné či neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení VOP. Namiesto neplatného, nevymáhateľného, či neúčinného ustanovenia, bude platiť také ustanovenie, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu neúčinného ustanovenia.

1.7 Je zakázané šíriť vírusy alebo iné škodlivé kódy pri zverejňovaní inzercie prostredníctvom webovej stránky Byvajsi.sk.

1.8 Je zakázané používať službu na webovej stránke Byvajsi.sk na propagáciu iných produktov alebo služieb.

1.9 Je zakázané zverejňovať obsah alebo materiály nesúvisiace s inzerciou nehnuteľností vrátane materiálov, ktoré sú pornografické, vyhrážajúce sa, obťažujúce, urážlivé, obsahujúce nahotu, grafické násilie, podnecujúce násilie alebo porušujúce práva duševného vlastníctva alebo zákon či iné zákonné práva ostatných.

1.10 Je zakázané uverejňovať spam a iné nepovolené obchodné oznámenia.

Článok II.
Registrácia za účelom získania služby

2.1 Na základe Vašej registrácie v rámci našej stránky môžete pristupovať do svojho Užívateľského účtu. Vytvoriť Užívateľský účet si môžete buď ako fyzická osoba nepodnikateľ alebo ako realitná kancelária.

2.2 Výhodou Užívateľského účtu je, že máte všetky Vaše objednávky a ostatné dokumenty na jednom mieste. Navyše nemusíte cez svoj užívateľský účet opakovane vyplňovať Vaše identifikačné údaje.

2.3 Pri registrácii Užívateľského účtu je Vašou povinnosťou uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje a v prípade zmeny ich aktualizovať.

2.4 Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Ohľadom týchto prístupových údajov je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.

2.5 Užívateľský účet je osobný a nie ste teda oprávnený umožniť jeho využívanie tretími osobami.

2.6 Váš Užívateľský účet môžeme zrušiť v prípade, keď porušíte svoje povinnosti podľa Zmluvy.

2.7 Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.

Článok III.
Práva a povinnosti Poskytovateľa

3.1 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť na základe objednávky potvrdenej Poskytovateľom Objednávateľovi službu v dohodnutej kvalite a termíne.

3.2 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť maximálnu funkčnosť a dostupnosť poskytovanej služby.

3.3 Poskytovateľ je oprávnený na riadne a včasné uhradenie ceny Objednávateľom, a to za službu podľa výberu Objednávateľa z ponuky služieb.

3.4 Poskytovateľ nezodpovedá za obsah zverejňovanej inzercie a tiež nezodpovedá za škody spôsobené Objednávateľovi využitím služby Poskytovateľa.

Článok IV.
Práva a povinnosti Objednávateľa

4.1 Objednávateľ má právo na poskytnutie služby v požadovanej kvalite podľa vybraného a uhradeného druhu služby (Prémium / Základ / Štandard), a to do 3 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy podľa bodu 1.3.8 týchto VOP.

4.2 Objednávateľ je povinný používať Službu iba zákonným spôsobom a na stanovený účel – inzercia nehnuteľností.

4.3 Objednávateľ je povinný zaplatiť za vybranú službu dohodnutú cenu riadne a včas.

4.4 Objednávateľ je povinný nepoškodzovať dobré obchodné meno Poskytovateľa.

4.5 Objednávateľ nie je oprávnený poskytovať službu tretím osobám a tiež nie je oprávnený zneužívať web Poskytovateľa na iný ako dohodnutý účel.

Článok V.
Platobné podmienky a úhrada

5.1 Poskytovateľ zašle po objednaní služby faktúru na mail Objednávateľa so splatnosťou, ktorá zodpovedá zvolenému typu platbu. Služba nebude poskytnutá skôr, ako bude pripísaná platba na účet Poskytovateľa.

5.2 Cena za službu sa odvíja od druhu vybranej služby : Základ / Štandard / Prémium určenej na webe byvajsi.sk. Cena konkrétnej služby je určená na webe. Firma nie je platiteľom DPH.

5.3 Spôsoby platieb: bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet Poskytovateľa služby.

5.4 V prípade, ak Objednávateľ zaplatí Poskytovateľovi úhradu za službu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, keď bola celá úhrada za službu pripísaná na účet Poskytovateľa.

Článok VI.
Zodpovednosť za vady služby a reklamačný poriadok

6.1 Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na služby ponúkané a poskytované Poskytovateľom. Tento reklamačný poriadok je záväzný pre Poskytovateľa aj Objednávateľa. Na vybavovanie reklamácie sa vzťahuje tento Reklamačný poriadok.

6.2 Poskytovateľ zodpovedá za to, že služba poskytovaná Objednávateľovi bude spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkanej služby v súlade s charakterom poskytovanej služby a uzavretou Zmluvou.

6.3 Poskytovateľ zodpovedá za vady ponúkanej služby po dobu jej poskytovania Objednávateľovi.

6.4 Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu na kvalitu poskytovanej služby.

6.5 Reklamáciu musí Objednávateľ uplatniť u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej služby, inak Objednávateľovi služby zaniká právo voči Poskytovateľovi služby na bezplatné odstránenie vady.

6.6 Objednávateľ služby má právo uplatniť si u Poskytovateľa služby záruku len na službu, ktorá vykazuje vady, ktoré zavinil Poskytovateľ služby, vzťahuje sa na ňu záruka a bola zakúpená u Poskytovateľa služby.

6.7 Objednávateľ služby je povinný skontrolovať prevádzku služby po jej poskytnutí Poskytovateľom služby. Ak tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto kontrole, len keď preukáže, že tieto chyby mala služba už v čase jej poskytnutia.

6.8 Reklamácie vybavuje Poskytovateľ služby v pracovných dňoch. Poskytovateľ je povinný prijať riadne doručenú reklamáciu podľa bodu 6.9 VOP.

6.9 Pri uplatnení reklamácie Objednávateľ vyplní reklamačný formulár zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa. Odkaz k formuláru na reklamáciu je tu: Reklamačný formulár .
V reklamačnom formulári Objednávateľ uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje a údaje o zakúpenej službe (adresu bydliska, sídla, telefónne číslo, e-mail, číslo objednávky, druh zakúpenej služby), presne označí a popíše vadu služby a spôsob, akým sa vada prejavuje, ako aj časové vymedzenie, kedy podľa Objednávateľa došlo k obmedzeniu kvality poskytnutej služby. Reklamačný formulár Objednávateľ zašle Poskytovateľovi poštou na adresu sídla Poskytovateľa, prípadne e-mailom na adresu Poskytovateľa: info@byvajsi.sk

6.10 Poskytovateľ služby vydá Objednávateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie služby vo vhodnej forme zvolenej Poskytovateľom, napr. mail, písomná podoba, v ktorom uvedie presné označenie chyby služby a poučí Objednávateľa v postavení spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka.

6.12 Pri uplatnení reklamácie poštou alebo prostredníctvom e-mailu doručí Poskytovateľ Objednávateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie na ním uvedenú kontaktnú adresu, prípadne e-mailovú adresu; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

6.13 Poskytovateľ prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia. V prípade ak je Objednávateľom podnikateľ vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 60 dní.

6.14 Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené Objednávateľom v ním uplatnenej reklamácii a za nemožnosť doručenia písomností na Objednávateľom uvedenú kontaktnú adresu.

6.15 Ak sa na poskytovanej Službe vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má Objednávateľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Poskytovateľ.

6.16 Poskytovateľ služby môže vždy namiesto odstránenia vady poskytnúť Objednávateľovi služby novú službu, ak to Poskytovateľovi služby nespôsobí závažné ťažkosti.

6.17 Nárok na uplatnenie záruky u Poskytovateľa služby zaniká:
• ak poškodenie služby bolo spôsobené v dôsledku okolností na strane Objednávateľa a služby,
• ak zníženie kvality poskytovaných služieb bolo spôsobené neodbornými zásahmi zo strany Objednávateľa alebo tretích osôb, ktorým Objednávateľ vedome alebo nevedome v dôsledku svojej nedbanlivosti, takýto zásah umožnil,
• uplynutím záručnej doby,
• neoznámením zjavných chýb pri poskytnutí služby,
• ak Objednávateľ nepreukáže, že službu zakúpil u Poskytovateľa,

6.18 Poskytovateľ vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:
• odstránením vady poskytovanej služby,
• poskytnutím novej služby,
• vyplatením primeranej zľavy z ceny poskytovanej služby,
• odôvodneným zamietnutím reklamácie.

6.19 Poskytovateľ služby je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie Objednávateľovi služby vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom mailu, kuriérskej alebo poštovej služby.

 

Článok VII.
Odstúpenie od Zmluvy o poskutovaní služby a nemožnosť odstúpenia od služby Objednávateľom (spotrebiteľom)

7.1 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich dní odo dňa jej uzavretia.
7.2 Ak sa má na základe Zmluvy začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy alebo ak Objednávateľ o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy požiada, Poskytovateľ je povinný
• poučiť Objednávateľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od Zmluvy,
• vyžiadať od Objednávateľa výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že Objednávateľ bol riadne poučený v zmysle tohto bodu.

7.4 Právo na odstúpenie od Zmluvy má Objednávateľ v listinnej podobe, e-mailom alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od Zmluvy. Odkaz k formuláru na odstúpenie je tu: Formulár na odstúpenie od zmluvy .

Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty pre odstúpenie od zmluvy.

7.5 Odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať identifikáciu Objednávateľa, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu služby, spôsob akým má Poskytovateľ vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu alebo poštovú adresu.

7.6 Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť Objednávateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

7.8 Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa bodu 7.2, Objednávateľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v Zmluve.

7.9 Odstúpením Objednávateľa od Zmluvy sa Zmluva od začiatku zrušuje. Poskytovateľ je povinný nepokračovať v poskytovaní Služby.

7.10 Objednávateľ v postavení spotrebiteľa nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v zmysle § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služby na základe Zmluvy pričom platí nasledovné:
„poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.“

Článok VIII.
Podávanie podnetov a sťažností a alternatívne riešenie sporov

8.1 Ako Objednávateľ ste oprávnený podávať podnety na kontrolu a sťažnosti písomne, na adresu: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Bajkalská 21/A, P. O. BOX 29, 827 99 Bratislava.

8.2 Podnet na vykonanie kontroly, ak nie ste spokojní s vybavením Vášho podnetu alebo sťažnosti môžete podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke:
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.

8.2 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, so sídlom: Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1 , tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68.

8.4 Alternatívne riešenie sporu so spotrebiteľmi. Máte právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: ars@soi.sk alebo adr@soi.sk, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva. Ak odpovieme na Vašu žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“). Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR:
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov. Ďalej máte právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297,
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

Článok IX.
Osobné údaje a ich ochrana

Poskytovateľ služby prijal primerané opatrenia k spracúvaniu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Objednávateľ potvrdzuje, že bol oboznámený so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle podmienok, ktoré nájde na nasledujúcom odkaze: Ochrana osobných údajov.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Ak právny vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom obsahuje medzinárodný prvok (teda napríklad budeme zasielať Tovar mimo územia Slovenskej republiky), bude sa vzťah vždy riadiť právom Slovenskej republiky. Ak je však Objednávateľom spotrebiteľ (fyzická osoba), nie sú týmto dojednaním dotknuté Vaše práva vyplývajúce z príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej Únie.

10.2 VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. V prípade, že Poskytovateľ a Objednávateľ uzatvoria písomnú zmluvu formu Zmluvy, v ktorej si dohodnú odlišné podmienky od VOP, budú ustanovenia tejto Zmluvy uprednostnené pred VOP.

10.3 Pri uzatváraní Zmluvy Objednávateľom – podnikateľom ako kupujúcim cez e-shop sa na ustanovenia Zmluvy vzťahujú prednostne ustanovenia Obchodného zákonníka ak pred týmto právnym predpisom nemajú prednosť iné všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na objednanie Služby.

10.4 Všetku písomnú korešpondenciu si budeme doručovať elektronickou poštou. Poskytovateľova e-mailová adresa je uvedená v bode 1.3.1 VOP. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.

10.5 Zmluvu je možné meniť len na základe našej písomnej dohody. Poskytovateľ je však oprávnený zmeniť a doplniť tieto VOP, táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených Zmlúv, ale len Zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny.

10.6 V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, majú obe zmluvné strany právo od Zmluvy odstúpiť.

10.7 Prílohou VOP je vzorový formulár pre reklamáciu a vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy.

10.8 Zmluva vrátane VOP je archivovaná v elektronickej podobe u Poskytovateľa, ale nie je prístupná Objednávateľovi. Vždy však tieto VOP a potvrdenia Objednávky so zhrnutím Objednávky dostanete e-mailom a budete teda mať vždy prístup k Zmluve aj bez súčinnosti Poskytovateľa. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a VOP uložiť.

10.9 Na činnosť Poskytovateľa sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

 

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 1.9.2022

 

 / 

Prihlásiť sa

Poslať správu

Moje obľúbené