Ochrana osobných údajov

  • Domov
  • Ochrana osobných údajov

Podmienky spracúvania osobných údajov

Sme spoločnosť NET consult s. r. o., so sídlom Hybe 34, Hybe, PSČ: 032 31, IČO 50275585, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 65498/L , kontaktný email: info@byvajsi.sk, mobil: + 421 948 383 370.

Sme prevádzkovateľom webovej stránky dostupnej na https://www.byvajsi.sk/.

S cieľom ochrany Vašich práv dodržiavame nasledovné pravidlá pri spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ak používate našu webovú stránku a využívate naše služby, spracúvame Vaše osobné údaje. Ako dotknutá osoba máte právo na nasledovné informácie o nás a o tom ako s Vašimi údajmi nakladáme.

1. Spracovávanie osobných údajov

a. Spracovávame nasledujúce osobné údaje, resp. kategórie osobných údajov. Ide o identifikačné a     adresné údaje: meno, priezvisko, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa odberného miesta, sídlo podnikania, IČO, DIČ, a pod.,
b. elektronické kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa a pod.),
c. ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, história objednávok a pod.,
d. ďalšie osobné údaje (údaje poskytnuté kupujúcim v objednávkovom formulári alebo v iných dokumentoch a pri komunikácii s predávajúcim, a to vrátane neskorších aktualizácií).

2. Účel spracovania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov

2.1 Osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu podľa všeobecných obchodných podmienok. Ide najmä o správu zákazníckych účtov, komunikácie, vybavovanie podnetov, sťažností a reklamácií, zasielania obchodných oznámení, účtovných a daňových dokladov a pod.
2.2 Právnym základom spracúvania osobných údajov je:
a. čl. 6 ods. 14, písm. b) Nariadenia a § 13 ods. 1, písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

b. čl. 6 ods. 14, písm. c) Nariadenia a § 13 ods. 1, písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu – prevádzkovateľ je v zmysle osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe štátnym inštitúciám.

3. Príjemcovia osobných údajov

3.1 Príjemcom v zmysle Nariadenia je každá osoba, ktorej poskytujeme Vaše osobné údaje. Robíme to vždy iba vtedy, keď nám to dovoľujú práve predpisy a keď to je nevyhnutné na kvalitné poskytovanie služieb pre Vás. V súčasnosti prichádzajú do úvahy nasledovné kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytované Vaše osobné údaje:
a) poskytovateľ webhostingových služieb (spoločnosť Websupport s. r. o., so sídlom Karadžičova 7608/12, Bratislava – mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, IČO: 36 421 928, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 63270/B),
b) poskytovateľ programátorských služieb (spoločnosť MISIM, s.r.o., so sídlom Ortáše 59, Ploské, PSČ: 044 44, IČO: 53 107 292, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 49074/V),
c) poskytovateľ konzultačných služieb (spoločnosť Cyrthis Consulting s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 10A, Bratislava – mestská časť Rača, PSČ: 831 06, IČO: 51 746 557, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 129066/B),
d) poskytovateľ fakturačných služieb (spoločnosť SuperFaktura, s.r.o., so sídlom Pri Suchom mlyne 6, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04, IČO 46 655 034, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 81403/B).
3.2 Všetci príjemcovia sú zaviazaní dodržiavať právne predpisy za účelom ochrany Vašich osobných údajov. Príjemcovia tiež nesmú použiť osobné údaje na žiaden iný účel, než aký je uvedený v bode 2 týchto podmienok.
3.3 Po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na účely štatistiky alebo na účely archivácie, čo sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania a je to dovolené s ohľadom na zásadu obmedzenia účelu podľa čl. 5 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Po skončení účelu spracúvania Vaše údaje následne vymažeme. Takýto postup sú povinné dodržiavať aj osoby s nami spolupracujúce (t. j. príjemcovia Vašich osobných údajov).
3.4 K spracovaniu osobných údajov dochádza po dobu a v rozsahu potrebnom na účel spracovania, pre ktorý sú údaje spracovávané, a to v súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách. Doba uloženia účtovných dokumentov v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je 10 rokov a daňových dokumentov je 10 rokov. Od uskutočneného zdaniteľného plnenia.

4. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

4.1 V zmysle Nariadenia máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:

a. právo na prístup k Vaším osobným údajom,
b. právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov,
c. právo na vymazanie osobných údajov,
d. právo na obmedzenie spracovania osobných údajov,
e. právo na prenosnosť osobných údajov,
f. právo namietať spracúvanie osobných údajov,
g. právo odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov,
h. právo podať návrh (sťažnosť) na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Ak si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk/uoou/, tel. číslo: +421 /2 3231 3214, +421 /2 3231 3249, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk prípadne sa obrátiť na súd.

4.2 Uvedené práva pod písm. a. – g. tohto bodu si môžete u nás uplatniť zaslaním žiadosti poštou na našu adresu: Hybe 34, Hybe, PSČ: 032 31 alebo elektronicky na e-mailovú adresu: info@byvajsi.sk.

Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti Vašej (dotknutej) osoby, sme oprávnení vykonať overenie Vašej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dokladu totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.

5. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania (profilovania)

Pri spracovaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu v zmysle čl. 22 Nariadenia.

6. Cezhraničný prenos osobných údajov mimo EÚ

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

 

 

Tieto podmienky spracúvania sú účinné od 1.9.2022

 

 / 

Prihlásiť sa

Poslať správu

Moje obľúbené